ชวนส่งผลงาน DesignHeroChallenge “ชิงทุนการพัฒนา” และการต่อยอดผลงาน

เพื่อพัฒนาสร้างนักสื่อสารสร้างสรรค์รุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจเรื่องสุขภาพ และสามารถสื่อสารสุขภาวะ ทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์ต้นแบบ รวมถึงพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารและนักออกแบบด้านความคิดสร้างสรรค์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ นิตยสาร อาร์ตโฟร์ดี (art4d) และ…

0 Comments
Close Menu